Dobrodošli

Podjetje Jazon d.o.o. je na trgu več kot  trideset let in z ustvarjanjem delovnih mest za osebe iz ranljivih skupin
sledi svojemu poslanstvu ustvarjanja vključujoče družbe.

Prvotno usmerjenost v zniževanje stroškov naročnikov preko učinkovite oskrbe delovnega mesta, je skozi leta razvijal in širil glede na zaznane potrebe naročnikov in družbe. Ob vedno večji avtomatizaciji delovnih procesov in hkratnem porastu različnih invalidnosti (tudi pri visoko izobraženih) je na ravni podjetij, države in družbe vedno bolj pereče vprašanje, kako osebe iz ranljivih skupin vključiti v delovno okolje, jim prilagoditi delovne procese in jim omogočiti karierni napredek in kakovostno življenje.

Danes Jazon d.o.o. z rešitvami, storitvami in produkti ter razvojnimi projekti, ki so kot družbene inovacije rezultat poslovnega modela Etri in temeljijo na znanjih in delovnih izkušnjah v gospodarstvu, težje zaposljivim posameznikom in tistim z omejitvami oziroma osebnimi okoliščinami, omogoča enake možnosti za zaposlitev – jih usposablja, karierno rehabilitira in zaposluje. Preko svoje dejavnosti in prodaje to zavedanje širi tudi med vse svoje poslovne partnerje. Hkrati ustvarja podporno okolje za delovanje zavodov in socialnih podjetij, ki delujejo na trgu in v smeri vključujoče družbe. Takšne družbeno odgovorne podjetja in druge organizacije bodo v prihodnosti nosile ključno vlogo pri ustvarjanju trajnih delovnih mest za osebe iz skupine ranljivih in s tem prispevale k večji blaginji posameznikov in družbe kot celote.

Časovnica prikazuje ključne mejnike v poslovanju podjetja Jazon d.o.o od njegove ustanovitve leta 1989. Leta 2005 je s pridobitvijo statusa invalidskega podjetja začelo z zaposlovanjem ranljivih skupin oseb. V tem času se je pokazala potreba po novih prilagojenih delovnih mestih za najtežje invalide, ki potrebujejo zaščitno zaposlitev.  Zaradi zakonodaje je bilo potrebno določena delovna mesta odpreti v ločeni pravni osebi s statusom zaposlitvenega centra, ker se je edino tako lahko od države pridobila nujna potrebna finančna sredstva, ki zagotavljajo dodatno delovno oporo, ki jo ti jo posamezniki na zaščitenih delovnih mestih potrebujejo. S tem namenom je bil ustanovljen Zavod Jazon, ki je od vloge na odobritev statusa zaposlitvenega centra (ZC), v katerega se lahko zaposluje najtežje invalide, čakal skoraj 2 leti, zato so bile v tem času te osebe zaposlene v Jazon d.o.o.  Jazon d.o.o. (IP) in Zavod Jazon (ZC) sta najtesneje povezana, saj je Zavod Jazon ob ustanovitvi od Jazon d.o.o. prevzel določene dejavnosti na področju enostavnih ročnih del, deklariranja, namiznega založništva in kopiranja. Določene razvojne cilje na področju vključujoče družbe je mogoče  doseči le z veliko podjetniškimi izkušnjami in znanji o poslovnih procesih in z razvojem drugačnih mentorskih pristopov, Jazon d.o.o. in Zavod Jazon ostajata tesna poslovna partnerja.